PaChico Дезинфектант DZF Ultra, 10 L

135.32 лв.

Изчерпан

Добави в любими
Добави в любими

Предназначение: безалдехиден препарат за дезинфекция на повърхности.

Категории: за болнична хигиена и дезинфекция, почистване и дезинфекция на повърхности.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Биоцидът е с бактерицидно (вкл. туберкулоцидно) и фунгицидно действие, като областите на приложение са: дезинфекция и почистване на повърхности (помещения, апарати, прибори и твърди мебели) в лечебни и здравни заведения, обекти за производство и търговия с храни, обекти с обществено предназначение, транспортни средства и санитарно оборудване (мивки, вани, тоал. чинии, вкл. химически тоалетни), изтривалки в здравни лечебни заведения.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

 • чрез забърсване – разходна норма 100 ml/m2;
 • чрез напръскване – разходна норма 300 ml/m2;
 • чрез нанасяне на работен разтвор с водоразпръскваща машина – разходна норма 150 ml/m2.

  Концентрация на работния разтвор и време на действие:

 • 0.25% за 60 минути – бактерицидно вкл. туберкулоцидно и фунгицидно;
 • 0.5% за 30 минути или 1% за 15 минути – бактерицидно вкл. туберкулоцидно и фунгицидно.

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ

 • H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите
 • H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

  ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

 • P261 Избягвайте вдишване на изпраенията.
 • P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
 • P280 Използвайте предпазни ръкавици, предпазни очила, предпазно облекло, предпазна маска за лице.
 • P363 Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба
 • P301 + P330 + P331 + P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
 • P303 + P361 + P353 + P310 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА ИЛИ КОСАТА: незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/ вземете душ. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
 • P304 + P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: извадете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция улесняваща дишането.
 • P305 + P351 + P338 +Р310 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода, в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако имате такива и до колкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
 • P501 Съдържанието/ съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.

  ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА

  САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА СРОК НА ГОДНОСТ 3 години. Съхранявайте в оригиналната опаковка, на сухо място САМО ЗА ПРОМИШЛЕНА И/ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

 • Scroll to Top
  Scroll to Top