Копирни и офис центрове

Работно време
Доставка
Вход / Регистрация

Копирни и офис центрове

PaChico Дезинфектант за ръце AHD, професионален, 5 L

81.64 лв.

Добави в любими
Добави в любими
Код: 5070200019 Категории: , Етикет:

Биоцид с бактерицидно вкл. туберкулоцидно, вирусоцидно (HBV/HIV, Herpes simplex тип 1 и 2, Rota virus), фунгоцидно действие, като областите на приложение са:
       –хигиена и дезинфекция на ръце;
       –хирургична дезинфекция на ръце;
       –дезинфекция на кожа преди медицински манипулации.

Хигиенна дезинфекция на ръце:
       –бактерицидно и фунгицидно действие – 3 ml. – 30 sec.
       –туберкулоцидно действие – 2 х 3 ml. – 60 sec.

Хирургична дезинфекция на ръце:
       –бактерицидно, вкл.туберкулоцидно, фунгицидно и вирусоцидно действие – 2 х 3 ml. – 2 х 2.5 min.
       –тип 1 и 2, Herpes simplexRota virus – обливане до изсъхване – 1.5 min.
       –профилактика на HBV/HIV – 3 х 3 ml. – 3 х 1 min.
       –при риск от HBV/HIV – 3 х 3 ml. – 5 min (2+2+1).

НАЧИН НА УПОТРЕБА:
Втриване в кожата на ръцете от биоцида, който е готов за употреба. Дезинфекция на кожа преди медицински манипулации – чрез обтриване на кожата с тампон, обилно напоен с биоцида до изсъхване при експозиционно време 1 минута (бактериоцидно и фунгоцидно действие).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ

 • Н225 Силно запалими течности и пари.
 • H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 • Н336 Може да предизвика сънливост и световъртеж.

  ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

 • P210 Да се пази от топлина, искри, открит пламък, нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено.
 • P260 Не вдишвайте изпарения/аерозоли.
 • Р280 Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила ,предпазна маска.
 • Р305+Р351+Р338+Р310 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ:Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
 • Р403+Р235 Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен.
 • Р501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.

  ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
  3 години. Съхранявайте в оригинални опаковки на сухо място. Прочетете внимателно листовката преди употреба.

  САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

 • Тегло: 5 kg.
 • Тип

  Почистващи препарати

  Вид

  Дезинфектант

  Обем

  5

  Отзиви

  Все още няма отзиви.

  Напишете първия отзив за „PaChico Дезинфектант за ръце AHD, професионален, 5 L“

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  PaChico Дезинфектант за ръце AHD, професионален, 5 L
  81.64 лв.
  Добави в любими
  Добави в любими
  Scroll to Top
  Прикачи файлове (до 5 бр., до 50Mb. общо). Моля имената на файловете да бъдат написани на латиница.