Копирни и офис центрове

Работно време
Доставка
Вход / Регистрация

Копирни и офис центрове

Pachico Дезинфектант DZF BA, 5 kg

57.49 лв.

Добави в любими
Добави в любими
Код: 5020260009 Категории: , Етикет:

Поради голямото натоварване при производството на хигиенни материали е възможно забавяне в изпълнението на поръчките ни и срокът за доставка може да се различава от посочения.

Биоцид с бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно действие и почистващ ефект, като областите на приложение са:

 • дезинфекция на повърхности (фоайета, стълбища, чакални, стени, твърда мебел) в здравни и лечебни заведения и обекти с обществено предназначение;
 • дезинфекция на повърхности, кухненски инвентар, оборудване за приготвяне и съхранение на храни, посуда и прибори за хранене в обекти за производство и търговия с храни.

  НАЧИН НА УПОТРЕБА
  Почистване и дезинфекция на повърхности (здравни и лечебни заведения, обекти с обществено предназначение):

 • чрез забърсване/напръскване с 0,5% р-р при експозиционно време 4 часа).
 • чрез забърсване/напръскване с 1% р-р при експозиционно време 1 час.
 • чрез забърсване/напръскване с 2% р-р при експозиционно време 15 минути.

  РАЗХОДНИ НОРМИ
  С МОП – 100 ml/m2, с оросяваща техника – 300 ml/m2, с машини тип Kercher – 150 ml/m2.

  Почистване и дезинфекция на повърхности,оборудване,кухненски инвентар (обекти за приготвяне и търговия с храни):

 • чрез забърсване с 1% р-р при експозиционно време 1 час.
 • чрез забърсване с 2% р-р при експозиционно време 15 минути.

  Почистване и дезинфекция на кухненска посуда и прибори:

 • чрез потапяне/накисване в 0,5% р-р при експозиционно време 30 минути.

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ

 • H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
 • Н410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

  ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

 • Р261 Избягвайте вдишване на изпаренията.
 • Р273 Да се избягва изпускане в околната среда.
 • Р280 Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила, предпазна маска.
 • Р301+Р330+Р331+Р310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
 • Р303+Р361+Р353+Р310 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА или косата: незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
 • Р305+Р351+Р338+Р310 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
 • Р304+Р340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Извадете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
 • Р501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.

  СРОК НА ГОДНОСТ 3 ГОДИНИ.
  Съхранявайте в оригинални опаковки на сухо място, далеч от киселини. ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА!

  САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

 • Тип

  Почистващи препарати

  Вид

  Препарат за болнична дезинфекция

  Обем

  5

  Отзиви

  Все още няма отзиви.

  Напишете първия отзив за „Pachico Дезинфектант DZF BA, 5 kg“

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Pachico Дезинфектант DZF BA, 5 kg
  57.49 лв.
  Добави в любими
  Добави в любими
  Scroll to Top
  Прикачи файлове (до 5 бр., до 50Mb. общо). Моля имената на файловете да бъдат написани на латиница.