Копирни и офис центрове

Работно време
Доставка
Вход / Регистрация

Копирни и офис центрове

PaChico Дезинфектант DZF Chlor, 1 kg

28.74 лв.

Добави в любими
Добави в любими
Код: 5020200004 Категории: , Етикет:
 • Таблетки или гранулат – троклозен натрий, освобождаващ минимум 1.8 g активен хлор с бактерицидно, фунгицидно, вирусоцидно и алгицидно действие.
 • Бърз дезинфекционен ефект в ниски концентрации.
 • ПРИЛОЖЕНИЕ
  Препаратът е с бактерицидно, фунгоцидно и ограничено вирусоцидно /вируси с обвивка/действие, като областите на приложение за дезинфекция са:

 • Вода в плувни басейни.
 • Водоустойчиви повърхности в здравни и лечебни завезения.
 • Обекти за производство и търговия на храни и кухненска посуда.
 • Дезинфекция на предмети и обслужване на болния.
 • Дезинфекция на лабораторна посуда.
 • Дезинфекция на болнично бельо.
 • Дезинфекционни бариери.

  ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
  Предупреждения за опасност:

 • H302 Вреден при поглъщане.
 • Н319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 • Н335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
 • Н410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
 • EUH031 При контакт с киселини се отделя токсичен газ.

  Препоръки за безопасност:

 • P261 Избягвайте вдишване на прах.
 • Р273 Да се избягва изпускане в околната среда.
 • Р280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P30+P1 312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
 • Р304 + Р340-ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведетепострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
 • Р5Р1 + Р338 30 + 35ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
 • Р403 + Р233 Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен.
 • Р501 Съдържанито, съдът да се изхвърли в контейнери за опасни отпадъци.

  Съхранение: Да се съхранява в оригинални опаковки, в хладно, сухо и добре вентилирано помещение на стайна температура, далече от храни, напитки. Да се пази далече от достъпа на деца.

  Срок на годност: Виж етикета.

  САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

 • Тип

  За санитарни помещения

  Вид

  Препарат за болнична дезинфекция

  Обем

  1

  Отзиви

  Все още няма отзиви.

  Напишете първия отзив за „PaChico Дезинфектант DZF Chlor, 1 kg“

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  PaChico Дезинфектант DZF Chlor, 1 kg
  28.74 лв.
  Добави в любими
  Добави в любими
  Scroll to Top
  Прикачи файлове (до 5 бр., до 50Mb. общо). Моля имената на файловете да бъдат написани на латиница.