Копирни и офис центрове

Работно време
Доставка
Вход / Регистрация

Копирни и офис центрове

PaChico Дезинфектант DZF P, 5 L

71.29 лв.

Добави в любими
Добави в любими
Код: 5020260015 Категории: , Етикет:

Категории: за болнична хигиена и дезинфекция, почистване и дезинфекция на повърхности.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Биоцидът е с бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно и вирусоцидно (HBV/HIV) действие и почистващ ефект, като областите на приложение е почистване и дезинфекция на повърхности в здравни и лечебни заведения, обекти с обществено предназначение. НАЧИН НА УПОТРЕБА
Биоцидът се прилага под формата на водни разтвори с температура на водата 20-25°C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ

 • H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
 • H317 Може да причини алергична кожна реакция.
 • Н334 Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване.
 • Н341 Предполага се, че причинява генетични дефекти.
 • H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

  ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

 • Р202 Не използвайте, преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност.
 • P261 Избягвайте вдишване на изпраенията.
 • P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
 • P280 Използвайте предпазни ръкавици, предпазни очила, предпазно облекло, предпазна маска за лице.
 • P363 Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.
 • P301 + P330 + P331 + P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
 • P303 + P361 + P353 + P310 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА ИЛИ КОСАТА: незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода, вземете душ. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
 • P305 + P351 + P338 +Р310 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода, в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако имате такива и до колкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
 • P304 + P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: извадете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция улесняваща дишането.
 • Р308 + Р313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ.
 • P501 Съдържанието/ съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.

  ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА

  САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

  СРОК НА ГОДНОСТ 3 ГОДИНИ
  Съхранявайте в оригиналната опаковка, на сухо място

  САМО ЗА ПРОМИШЛЕНА И/ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

 • Тип

  Почистващи препарати

  Вид

  Дезинфектант

  Обем

  5

  Отзиви

  Все още няма отзиви.

  Напишете първия отзив за „PaChico Дезинфектант DZF P, 5 L“

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  PaChico Дезинфектант DZF P, 5 L
  71.29 лв.
  Добави в любими
  Добави в любими
  Scroll to Top
  Прикачи файлове (до 5 бр., до 50Mb. общо). Моля имената на файловете да бъдат написани на латиница.