Копирни и офис центрове

Работно време
Доставка
Вход / Регистрация

Копирни и офис центрове

PaChico Дезинфектант Lactosept, 5 L

54.04 лв.

Добави в любими
Добави в любими
Код: 5120260001 Категории: , Етикет:

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Течност
 • Състав:
         –Четвъртични амониеви съединения, бензил – C 12-16-алкилдиметил, хлориди. CAS № 68424-85-1; ЕС № 270-325-2 ; 2,5 g/100 g
         –L-(+)- млечна киселина CAS № 79-33-4;ЕС № 201-196-2; 8.5 g/100 g.

  ПРИЛОЖЕНИЕ
  ЛАКТОСЕПТ е киселинно почистващо и дезинфекциращо средство за ежедневно и основно почистване на киселинноустойчиви повърхности в обекти за производство и търговия с храни, обекти с обществено предназначение, бани ( мивки, батерии, кранове, вани, душове), тоалетни.
  Препаратът съчетава антимикробно действие с отлично отстраняване на калциеви отлагания и замърсявания, с откапващ ефект след изплакване. Биоцидът е с бактерицидно(S. Aureus, P. Aeruginosa, E. Coli, E. hirae) и фунгицидно (Candida albicans) действие, като областта на приложение е за всички водо и киселиноустойчиви повърхности.
  Идеален е за повърхности в обекти с обществено предназначение като училища, домове за медико – социални грижи, болници, спортни зали, басейни, обществени тоалетни и други високорискови области, където е необходимо почистване, премахване на варовикови отлагания и дезинфекция. Приложим е и за нанасяне с пеногенератор с последващо изплакване след изчакване времето за въздейсвие при необходимост от почистване и дезинфекция с пяна. Или чрез системи за разпръскване върху водоустойчиви и киселиноустойчиви повърхности в зоните за приготвяне на храни (плотове, подове, стени, плочки и оборудване с наслоявания от варовикови отлагания, като машини за сладолед и рибни щандове) в обекти за производство и търговия с храни, включително ресторанти и заведения за бързо хранене.
  Бактерициден съгласно EN 1276:9000 при 5% р-р за 5 мин, 20С и допълнително натоварване при условия на силно замърсена повърхност.
  Активен срещу дрожди съгласно EN 1650 : 2008 при 5% р-р за 5 мин и 3%р-р за 15 мин при условията на силно замърсена повърхност.

  ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
  Предпазни мерки при употреба и указания за безопасно обезвреждане на остатъците от препарата и опаковката: Опасно.

 • Н290 Може да бъде корозивно за металите.
 • Н314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
 • Н410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
 • P260 Не вдишвайте изпаренията.
 • Р264 Да се измият ръцете старателно след употреба.
 • P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
 • Р280 Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила, предпазна маска.
 • P301 + P330 + P331 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане.
 • P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата) незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ
 • P304 + P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
 • Р305+Р351+Р338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
 • Р310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
 • Р501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съотвествие с нормативната уредба.

  Мерки за първа помощ: Няма специфичен антидот.

  При контакт с очите: Изплакни очите незабавно обилно с течаща вода в продължение на 15-20 минути при широко отворени клепачи. Ако дразненето продължава, потърсете медицинска помощ.

  При контакт с кожата: измийте замърсения участък със сапун и вода. При наличие на дразнене, потърсете медицинска помощ.

  При поглъщане: Да не се предизвиква повръщане. Да се изплакне устата с вода, без да се поглъща. Потърсете незабавно медицинска помощ.

  При вдишване: Изнеси пострадалия на чист въздух. Ако дискомфорта продължава, потърсете медицинска помощ.

  При употреба да се съблюдават правилата за безопасно приложение на препарата. Да се прочете етикета. Да се ползват синтетични ръкавици. Да се избягва контакта с кожата и очите. Да не се пие, яде и пуши по време на работа. След приключване на работа ръцете да се измият със сапун и вода. Да се пази далече от достъпа на деца.

  Съхранение/Обезвреждане: В случай на инцидент и/или разливане на препарата да се предприемани мерки за неговото локализиране и ограничаване, а събраното количество от препарата да се съхранява временно в специални плътно затварящи се и обозначени съдове, след което да се предава на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 37 от Закона за управление на отпадъците ( ДВ, бр. 86/2003 г). Да се предприемат мерки за недопускане на замърсяване на повърхностните и подземните води, почвата, както и изпускане в канализацията.

  Начин на употреба: прилага се чрез забърсване или с пеногенератор в работни разтвори: 2% работен разтвор за 5 минути / бактерициден ефект; 3% работен разтвор за 15 минути /фунгициден ефект; 10% работен разтвор при повърхности с високо белтъчно замърсяване за 5 минути/бактерициден ефект.

  Разходна норма: до омокряне. При трудно отстраними замърсявания, препаратът се прилага не разреден. След изтичане на експозиционото време третираните повърхности се изплакват с питейна вода.

  При работа с продукта да се носят подходящи предпазни ръкавици. Приготвя се р-р с желаната концентрация, но при силно замърсени отлагания от варовик може да се приложи и не разреден. Напръсква се повърхността със съответното устройство, или се забърсва с добре омокрена кърпа. Изчаква се времето на въздействие. Изплаква се с чиста вода или се забърсва с друга чиста влажна кърпа.

  Опаковки: изработена от полиетилен висока плътност HDPE или полиетилентерафталат.
  PET бутилка, туба, снабдена с капачка, спрей пистолет или дозираща помпа. Обеми:

 • бутилки от 0.5 – 1,0 l,
 • туби от 1.250, 1.500, 2.00, 3.00, 3.50, 4.00, 5.00, 10.00, 15.00, 20.0, 25.00, 30.00 l
 • бидони 200 l.

  Транспорт: Да се транспортира в закрити транспортни средства, отделно от храни, напитки и химикали.

  Срок на годност: 3 години.

  Да се съхранява в оригинални опаковки, в хладно, сухо и добре вентилирано помещение, далече от храни, напитки и фуражи. Да се пази от достъпа на деца.

  Препаратът е стабилен при температура 20 о С и нормални условия на съхраняване.

 • Отзиви

  Все още няма отзиви.

  Напишете първия отзив за „PaChico Дезинфектант Lactosept, 5 L“

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  PaChico Дезинфектант Lactosept, 5 L
  54.04 лв.
  Добави в любими
  Добави в любими
  Scroll to Top
  Прикачи файлове (до 5 бр., до 50Mb. общо). Моля имената на файловете да бъдат написани на латиница.